Polityka Prywatności TOLLE.PL

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, którego akceptacja jest niezbędna w celu składania Zamówień i rejestracji w Klubie Tolle.pl.

Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczna z brakiem możliwości składania Zamówień czy rejestracji w Klubie Tolle.pl.

O bezpieczeństwo Państwa danych osobowych dba Paweł Królak właściciel serwisu internetowego Księgarni Tolle.pl, znajdującej się pod adresem elektronicznym www.tolle.pl, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROFECT Paweł Królak z siedzibą w Lublinie, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28E/10, 20-052 Lublin, NIP: 821-229-19-92, REGON: 060374691, wpisaną do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin ewidencji gospodarczej pod numerem 92075.

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych.

1. Zbieranie danych

1) Księgarnia zbiera dane osób rejestrujących się oraz w pewnym zakresie osób odwiedzających jej serwis internetowy.

2) Podczas przeglądania stron Serwisu pewne anonimowe informacje (np. adres IP przypisany do Państwa komputera, rodzaj przeglądarki czy czas dostępu) mogą być zbierane automatycznie za pomocą powszechnie używanych narzędzi informatycznych, takich jak „cookies” czy „web beacons” („Dane Nawigacyjne”).

2. Rodzaj zbieranych danych osobowych.

W zależności od sposobu korzystania przez Państwa z serwisu internetowego Księgarni, mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezębnych do realizacji wybranej usługi.

W przypadku chęci dokonania zakupu towarów oferowanych przez Księgarnię, mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.

W przypadku chęci uzyskania członkostwa w Klubie Tolle.pl, będą Państwo poproszeni o podanie jedynie imienia, ewentualnie pseudonimu oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail).

3. Wykorzystywanie zebranych danych

1) Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Księgarni.

2) Dane podane przez Państwa podczas rejestracji wykorzystywane są w celu świadczenia naszych usług, w tym realizacji Zamówień czy przyznawania uprawnień wynikających z członkostwa w Klubie Tolle.pl oraz zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a naszą Księgarnią.

3) W przypadku zarejestrowania się w naszej Księgarni, dane podane przez Państwa, a w szczególności adres poczty elektronicznej, może posłużyć do wysłania przez Księgarnię informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4) Ponadto, w przypadku dokonania zakupu towaru oferowanego przez Księgarnię, Księgarnia zastrzega sobie możliwość przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiety dotyczącej zakupionego towaru.

5) W zależności od Państwa decyzji wyrażonej przy rejestracji podane dane osobowe mogą być przetwarzanie w celach marketingowych, w tym badania rynku oraz Państwa preferencji czytelniczych. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie poprzez złożenie oświadczania

6) Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania serwisu internetowego Księgarni do preferencji Gości i Użytkowników, a także administrowania serwisem i jego doskonalenia.

7) Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem jednego z serwisów realizujących transakcje finansowe on-line (np. platnosci.pl) są przetwarzane przez te serwisy. Księgarnia nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego Państwo realizujecie transakcje finansowe.

4. Usługi dodatkowe – Klub Tolle.pl

1) Księgarnia udostępnia Państwu dostęp do usług komunikacyjnych, takich jak możliwość zamieszczania opinii lub komentarzy, itp. Zamieszczając tam informacje o charakterze pozwalającym na jej identyfikacje, dana osoba zgadza się z tym, że podane informacje mogą być dostępne dla innych Użytkowników i mogą być przez nich przeglądane, zbierane i wykorzystywane, także w celu wysyłki nie zamawianej korespondencji. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki zamieszczenia w tych miejscach danych pozwalających na identyfikację danej osoby.

2) Zarejestrowany Użytkownik lub inna osoba korzystająca z serwisu internetowego Księgarni może poprzez wypełnienie „formularza klubowicza”, znajdującego się na stronie serwisu internetowego Księgarni – w zakładce Klub Tolle.pl, uzyskać członkostwo w Klubie Tolle.pl. Członkostwo w Klubie Tolle.pl pozwala przede wszystkim na otrzymywanie specjalnych rabatów na towary oferowane przez Księgarnię oraz bezpłatne newslettery zawierające recenzje książek, wywiady z autorami, a także informujące o nowościach wydawniczych. Rejestracja w Klubie tolle.pl jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wszelkich informacji związanych z członkostwem w Klubie Tolle.pl.

5. Mechanizm cookies

1) Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Serwis. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Księgarnię usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.

2) Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na Serwisie będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji Serwisu.

6. Mechanizm sygnalizatorów Web Beacons

Księgarnia może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Serwis. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie służą nam do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z danymi Użytkownika, Klubowicza lub gościa do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych Usług.

7. Adres IP

Księgarnia zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

8. Cookies innych podmiotów

1) Księgarnia zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Użytkowników.

2) W reklamach zamieszczanych na Serwisie mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

3) Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies”.

9. Dostęp do danych

1) Do danych osobowych zbieranych przez Księgarnię mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu.

2) Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

10. Preferencje

W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane kontaktowe. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres bok@tolle.pl.

11. Możliwość modyfikacji danych

1) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik dokonuje wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych poprzez oświadczenie woli przesłanie na adres bok@tolle.pl.

2) Księgarnia zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika lub Klubowicza, jeżeli ten naruszył Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia jego odpowiedzialności.

12. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

1) Właściciel serwisu internetowego Tolle.pl, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Użytkowników oraz Klubowiczów przetwarza zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników oraz Klubowiczów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2) Serwis internetowy zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingowa IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego serwera zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

13. Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje:

1) Wszelkich informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Księgarni, które zostały zamieszczone na stronach internetowych Księgarni gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;

2) Treści opinii, komentarzy osób korzystających z forum Księgarni, chyba że ww. treści mają charakter bezprawny, a właściciel Księgarni otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze ww. treści. W takim przypadku właściciel Księgarni jest uprawniony do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do ww. treści;

3) Ujawniania danych osobowych przez Użytkowników, Klubowiczów oraz osób korzystających z forum Księgarni lub zamieszczających opinie o towarach lub Księgarni.

14. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: bok@tolle.p

15. Zmiany Polityki Prywatności

Księgarnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.

Data ostatniej modyfikacji: 1.02.2011 r.
Katalog książek:

Rozwój osobisty Rodzina Rozwój duchowy Dobra rozrywka Promocja wiedzy
Wyzwania współczesności
Literatura piękna

Autorzy:

Bestsellery:

1. Cenniejsza niż perły
Gary Thomas
5. Skandal miłosierdzia
Bp Grzegorz Ryś


100% satysfakcji
albo zwrócimy Ci pieniądze

Dostawa gratis
lub za jedyne 7,99 zł


Oferujemy różne formy płatności

Zobacz opinie naszych Klientów

Zakładka magnetyczna

Zakupy:
O nas:
Platnosci.pl